Privacybeleid

Privacybeleid van Stichting Gebruikersraad Park Lingezegen

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Gebruikersraad Park Lingezegen (hierna: GRPLZ ) verwerkt van haar deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u aangemeld bent bij de GRPLZ, of om een andere reden persoonsgegevens aan GRPLZ verstrekt, geef u uitdrukkelijk toestemming om u persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De functionaris die verantwoordelijk is voor de administratie persoonsgegevens is mevrouw Silvia Heins, Scheepvaart 81, 6846  LT Arnhem, telefoon +31 6 52020299.

2. Welke gegevens verwerkt GRPLZ en voor welk doel

In het kader van de aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens, eventueel postadres
  • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
  • overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts, verbonden organisatie(s) die door u worden vertegenwoordigd

GRPLZ verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende  doeleinden:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap Deelnemerskring of andere door de GRPLZ georganiseerde bijeenkomsten en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. nieuwsbrieven, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
  • uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de GRPLZ;
  • Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met GRPLZ  en u te informeren over de  ontwikkelingen van de GRPLZ.

E-mail berichtgeving (opt-out):

De GRPLZ gebruikt uw naam en e-mailadres om u de e-mail nieuwsbrief, met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie van de GRPLZ toe te zenden. Afmelding voor deze mailingen zijn te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of via een rechtstreeks emailbericht.

3. Bewaartermijnen

De GRPLZ verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van het lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van u persoonsgegevens heeft de GRPLZ passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de GRPLZ gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via de administratie persoonsgegevens van de GRPLZ kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De GRPLZ zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in punt 2, dan kan u eveneens contact opnemen met de administratie persoonsgegevens.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop de GRPLZ uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, die verantwoordelijk is voor de administratie persoonsgegevens. (zie 1. Verantwoordelijke) Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u bij klachten samen met GRPLZ niet tot een oplossing komt.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen ook worden gericht aan onze administratie persoonsgegevens. (zie 1. Verantwoordelijke)

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

7. Gegevens GRPLZ

Stichting Gebruikersraad Park Lingezegen, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 64402398.
Adres: Mermsestraat 11a, 6662 PG Elst
E-mailadres: info@grplz.nl

8. Geldigheid

Dit Privacybeleid is opgesteld de dato: 13 – 06 – 2018